مجزا شدن نسخ بیمه سلامت همگانی از نسخ بیمه ایرانیان

پیرو بخشنامه سازمان خدمات درمانی مبنی بر تفکیک نسخ بیمه سلامت همگانی از نسخ ایرانیان، لازم است که در اولین فرصت نرم افزار داروخانه خود را همسان سازی نموده تا بیمه ایرانیان با کد مجازی 35 در نرم افزار اضافه گردد. همچنین می بایست تمامی نسخ بیمه ایرانیان که از ابتدای آبان ماه تا این تاریخ ( 14 آبان ماه 96 ) دریافت شده و در نرم افزار تحت بیمه سلامت با کد 5 ثبت گردیده بودند، ویرایش شده و بیمه آن نسخ به 35 ( بیمه ایرانیان ) تغییر یابد.

 

همچنین یادآور می گردد کلیه روالهای قبلی در مورد شرایط بیمه ای یا تایید داروها به قوت خود باقیست و تنها در مورد بیمه سلامت همگانی، طبق اطلاعیه های قبلی، نیاز به ممهور بودن نسخه به مهر مراکز درمانی دولتی بوده و نسخ بیمه سلامت بدون مهر مراکز دولتی قابل محاسبه به صورت بیمه ای نمی باشد. در مورد بیمه ایرانیان نیاز به چنین مهری نمی باشد و تنها رعایت شرایط بیمه ای طبق روالهای گذشته جهت بیمه ای محاسبه کردن داروها، کفایت می کند.

 

لینک دریافت فایل بخشنامه سازمان بیمه سلامت ********* برای دانلود کلیک کنید

زمان انتشار: (5 سال قبل)